X
تبلیغات
ٌWelcome to my weblog - نمونه سوالات تیزهوشان سوم راهنمایی(2)

ٌWelcome to my weblog

به وبلاگ من خوش آمدید.

سئوالات آزمون دینی (پایه سوم)            * هوالعليم *                              (1)

                                                                 آزمون دوازده گانه مرحله سوم                      سال تحصیلی:     87-86

مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دخترانه شفيع زاده

 

1

با توجه به آیه «وَ فیِ الارضِ آیات لِمُوقنینَ» به کدامیک از اصول دین پی می بریم؟

الف) توحید               ب)معاد                ج)نبوت                    د)عدالت

2

نعمتهای جهان آخرت نصیب چه کسانی می گردد؟

الف)کسانی که به تحصیل علم ودانش بپردازند.

ب)کسانی که از نعمتهای این جهان بدرستی استفاده کنند.

ج)کسانی که از یاد خدا و اطاعت او غفلت نکنند.

د) ب و ج

3

چه کسانی به بلندترین قلّۀ سعادت جاودانه می رسند؟ کسانی که ...

الف) خداشناس هستند.

ب)جهان آخرت و معاد را قبول و باور دارند.

ج)اعمال صالح انجام می دهند.

د)ولایت و رهبری پیامبران را می پذیرند.

4

ریشۀ اصلی و سرچشۀ اساسی عقاید و اعمال و اخلاق انسان .......... است.

الف) نبوت                 ب)معاد             ج) توحید            د) همه موارد

5

چگونه می توانیم از نعمتهای خدا به خوبی سپاسگزاری کنیم؟

الف) اگر امر به معروف و نهی از منکر کنیم.       ج) اگر به محرومین ومستضعفین کمک کنیم.

ب)اگر از اسراف و تبذیر  اجتناب کنیم.                       د) همۀ موارد

6

همکاری و هماهنگی و ارتباط موجود در ساختمان بدن نشانگر چیست؟

الف) وجود آفریننده ی دانا و تواناست             ج)هدفمند بودن سلولها

ب) شگفت انگیز بودن بدن                        د) نظم وترتیب اجزاء بدن

7

دعوت پیامبران از چه زمانی آغاز گردید؟

الف) از آغاز رسالت حضرت ابراهیم               ج) از آغاز خلقت انسان

ب) از آغاز رسالت پیامبر اسلام (ص)            د)از آغاز آفرینش جهان

8

رسالت کدامیک از پیامبران زیر محدود بوده است؟

الف) حضرت نوح         ب) حضرت آدم          ج)حضرت ابراهیم       د)حضرت محمد (ص)

9

آیه مقابل درباره کدام اصل از اصول دین ما مسلمانان است؟

«کلّ نَفسِ ذائِقَۀٌ المَوت ثُمَّ إلَینا تُرجَعُون»

الف) توحید          ب) نبوت            ج)معاد           د)موارد الف وج

سئوالات آزمون دینی (پایه سوم)            * هوالعليم *                   28/8/86            (2)

                                                                 آزمون دوازده گانه مرحله سوم                      سال تحصیلی:     87-86

مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دخترانه شفيع زاده

 

10

 توشه وسفر آخرت از دیدگاه پیامبران کدام است؟

الف)پذیرفتن رهبری و ولایت                ج)ایمان واطاعت از فرمانهای خداوند 

ب)ایمان، تقوا، عمل صالح                     د)پرستش و عبادت خداوند

11

انسان موجودی جاودانه است وبه جهان باقی (آخرت) می رود و به نتیجه ی اعمال خود می رسد. آن روز چه نامیده می شود؟

الف) روز مرگ                                  ج)روز برداشت محصول   

ب) مزرعۀ آخرت                               د)روز برانگیخته شدن از قبر

12

این سخن از کیست: ( بدانید از مرگ همانند پلی است که شما را از سختی ها ودشواری ها      می رهاند.)

الف) امام سجاد             ب)پیامبر (ص)         ج)امام علی        د) امام حسین (ع)

13

 در چه صورتی سفر آخرت را به سلامت و موفقیت خواهیم پیمود و به مقصد خواهیم رسید؟

الف) اگر رهبری راهنمایان خود را بپذیریم و به آنها عمل کنیم.

ب) اگر رهبری و ولایت پیامبران الهی را بپذیریم و به آنها عمل کنیم.

ج) اگر رهبری حاکمان را بپذیریم و به گفته ی آنان عمل کنیم.

د)1و 3

14

دو اصل مشترک همه ادیان آسمانی کدامند؟

الف) توحید، معاد            ب) توحید وامامت        ج) توحید و نبوت         د)نبوت و معاد

15

آیه « 164» سوره بقره، ابر، باران، با دو جنبدگان را نشانه هایی بر وجود خدا برای چه کسانی داشته اند؟

الف) کسانی که نماز گزار باشند                       

ب) کسانی که عقل و درک داشته باشند و بیندیشند.

ج) کسانی که منظم باشند.

د) هر سه مورد   

     

سئوالات آزمون فیزیک (پایه سوم)            * هوالعليم *                   28/8/86              31)

                                                                 آزمون دوازده گانه مرحله سوم                      سال تحصیلی:     87-86

مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دخترانه شفيع زاده

 

16

دقت یک ترازو 1/0 گرم است. کدام یک از عددهای زیر به کمک این ترازو خوانده نشده است؟

1)              2)           3)        4)

17

هر دسی متر مکعب چند پیکومتر مکعب است؟

1)             2)           3)         4)

18

سال نوری یکای اندازه گیری کدام کمیت است.

1)زمان            2)طول            3)جرم                4)مساحت

19

برآیند کدام دسته از نیروهای زیر ممکن است صفر شود؟

1)9 ،3 و5        2)2 ،4 و 7          3)3 و 4 و 5         4)3 ، 3 و7

20

قطر گلوله توپر A دو برابر قطر گلوله ی توپر B است اگر چگالی گلوله A نسبت به چگالی    گلوله ی B برابر 4/0 باشد جرم گلوله ی A چند برابر جرم گلوله ی B است؟

1)             2)              3) 4/2             4)2/3

21

جرم حجمی اسیدی برابر  است چند گرم آب به 15 گرم از این اسید اضافه کنیم تا چگالی محلول  بشود.

1)10          2)15                 3)20          4)25

22

180 گرم از یک فلز به چگالی   را با  ازفلز دیگر به چگالی  مخلوط کرده آلیاژی می سازیم با صرف نظر از تغییر حجم آلیاژ چند گرم به سانتی متر مکعب است؟

1)5/1                 2)5/4                  3)6                   4)5/2

23

وزن جسمی بر روی سطح کره ی ماه  است جرم جسم چند کیلوگرم است؟

1)60              2)375             3)6             4)5/37

24

کدام یک از مطالب زیر درست است؟

1)جرم هر جسم مقدار ثابتی است ولی فشار و دما آن را تغییر می دهد.

2)نسبت وزن های دو جسم متناسب با نسبت جرم های آن دو است و این نسبت همواره ثابت است.

3) وزن هر جسم به جرم آن بستگی ندارد.

4)وزن هر جسم متناسب با جرم آن است و همواره ثابت است.

 

سئوالات آزمون فیزیک (پایه سوم)            * هوالعليم *                   28/8/86              (4)

                                                                 آزمون دوازده گانه مرحله سوم                      سال تحصیلی:     87-86

مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دخترانه شفيع زاده

 

25

کدام گزینه درست است؟

1) وزن ظاهری شخصی که به طور آزاد سقوط می کند صفر است ولی وزن واقعی اش برابر mg است.

2) وزن واقعی شخصی که به طور آزاد سقوط می کند صفر است ولی وزن ظاهری اش برابر mg است.

3)وزن ظاهری شخصی که به طور آزاد سقوط می کند صفر است و وزن واقعی اش نیز صفر است.

4) وزن واقعی شخصی که به طور آزاد سقوط می کند برابر mg است و وزن ظاهری اش نیز برابر mg است.

26

اگر چگالی جسمی را4 برابر کنیم وجرم جسم ثابت باشد حجم آن چه تغییری می کند؟

1)  برابر می شود       2) زیاد می شود         3) 4 برابر می شود       4) تغییر نمی کند

27

چگالی کره ای همگن به جرم 8kg وبه شعاع 10cm چند کیلوگرم بر متر مکعب است؟

1) 200                 2)400                   3)2000              4)4000

28

وقتی گلوله به سمت پایین می غلتد کدام شکل جهت نیروی اصطکاک را درست نشان می دهد.

 


1)                             2)                        3)                         4)

29

کدام مورد حتماً سبب افزایش نیروی اصطکاک نمی شود؟

1) افزایش وزن جسم                          2) افزایش جرم جسم

3) افزایش سطح تماس جسم                 4) صاف کردن سطح جسم

30

اگر برآیند دو نیروی 12 نیوتونی و 15 نیوتونی، عمود بر نیروی 12 نیوتونی باشد، اندازه ی آن چند نیوتن است؟

1) 25               2)75/18          3)5/11              4)9

31

اگر فاصله زمین از خورشید 3 برابر فاصله ی کنونی آن بود نیروی گرانشی خورشید زمین نسبت به وضع کنونی چه تغییری می کرد؟

1)  برابر می شد        2) 3 برابر می شد        3)  برابر می شد      4) 9 برابر می شد

32

ماهواره ای در مداری که شعاع آن  شعاع زمین است به دور زمین می چرخد اگر جرم ماهواره 800kg باشد وزن ماهواره درآن فاصله از سطح زمین چند نیوتون است؟

1) 5120               2)6040              3)512                4)604

 

سئوالات آزمون فیزیک (پایه سوم)            * هوالعليم *                   28/8/86              (5)

                                                                 آزمون دوازده گانه مرحله سوم                      سال تحصیلی:     87-86

مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دخترانه شفيع زاده

 

33

کدام شکل نیروی تکیه گاه ونیروی گرانشی واردبر یک قطره ی باران را به درستی نشان می دهد؟

                                   

1)                        2)                          3)                        4)

 

34

دو وزنه ی مشابه را یکی در ترازوی قندی ودیگری را در ترازوی دو کفه ی قرار داده و به حالت تعادل در می آوریم اگر هر دو ترازو را به کره ی ماه ببریم.

1)هر دو عدد کم تری را نشان می دهند     2) فقط ترازوی فنری عدد کم تری را نشان می دهد

3) ترازوی دو کفه ای دیگر کار نخواهد کرد   4) ترازوی دو کفه عدد کم تری را نشان می دهد.

35

وقتی جسمی را مانند شکل به دیوار فشار می دهیم. برای ان که جسم سقوط نکند. باید...

 

1) نیروی اصطکاک با نیروی گرانشی برابر شود

2) نیروی جاذبه بر جسم اثر کند

3) نیروی تکیه گاه با نیروی اصطکاک برابر شود.

4) نیروی گرانشی ونیروی تکیه گاه برابر شود.

سئوالات آزمون زمین شناسی (پایه سوم)            * هوالعليم *               28/8/86              (5)

                                                                 آزمون دوازده گانه مرحله سوم                      سال تحصیلی:     87-86

مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دخترانه شفيع زاده

 

36

وظیفه ی لایه ی ازون چیست؟

1) مانع خروج گرما از جو اطراف زمین می شود

2) تنظیم کننده ی مقدار گرمایی است که به زمین می رسد.

3) مانع رسیدن پرتوهای خطرناک خورشید به سطح زمین می شود.

4) سبب فرار پرتوهای خطرناک از سطح زمین می شود.

37

چه عاملی سبب بارش باران می گردد؟

1)به هم چسبیدن قطرات ریز باران                           2)افزایش وزن ذرات موجود در ابر

3) غلبه نیروی گرانشی بر نیروی تکیه گاه                   4) هر سه گزینه درست است

38

شبنم زمانی تشکیل می گردد که روز قبل هوا ...... وشب هوا ........... باشد.

1) گرم- سرد              2) سرد – گرم             3)گرم- گرم          4) سرد- سرد

 

سئوالات آزمون زمین شناسی (پایه سوم)            * هوالعليم *               28/8/86              (6)

                                                                 آزمون دوازده گانه مرحله سوم                      سال تحصیلی:     87-86

مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دخترانه شفيع زاده

 

39

در کدام یک از شکل های زیر امکان به وجود آمدن چشمه بیش تر است.

1)                                                       2)

 

 

 


3)                                                         4)         

 

 


40

کدام یک از اثرات اصلی افزایش کربن دی اکسید هوا است؟

1) رشد سریع تر گیاهان وکاهش رطوبت          2) آلودگی هوا و مرگ جانوارن

3) افزایش دمای هوا                                   4) کاهش مصرف سوخت های فسیلی

41

دریاها در کدام یک از موارد زیر نقش مستقیمی ندارند؟

1) تامین آب آشامیدنی                       2) تحولات آب وهوایی

3) تامین غذای انسان                         4) تامین مواد معدنی و انرژی

42

می توان گفت تقریباً تمام تحولات آب وهوایی تحت تاثیر .......... هستند.

1) شرایط جوی          2)دریاها        3) آب های شیرین           4) بارش

43

کدام یک از شرایط لازم برای میعان بخار آب موجود در هوا نیست؟

1) افزایش بخار آب هوا                     2) کاهش رطوبت

3) کاهش دمای رطوبت هوا                4) وجود سطح جامد

44

تقریباً چند درصد از آب باران که به سطح زمین می رسد توسط رودها دوباره به دریا باز می گردد؟

1) 76%                2)60%               3)23%                4)45%

45

کدام گزینه درست است.

1)یخچالهای کوهستانی و قطبی ساکن بوده و فاقد حرکتند.

2)برای تامین آب شیرین کشورها بهتر است کوه های یخی را ذوب نمود.

3) حدود 65% ذخیره ی آب شیرین جهان در یخ های قطبی است.

4) کوه یخی کوهی از جنس یخ است که در مناطق کوهستانی یافت می شود.

 

سئوالات آزمون زیست شناسی (پایه سوم)            * هوالعليم *               28/8/86              (7)

                                                                 آزمون دوازده گانه مرحله سوم                      سال تحصیلی:     87-86

مدرسه راهنمايي نمونه دولتي دخترانه شفيع زاده

 

46

اسکلت کدام جانور تفاوت بیش تری با بقیه دارد؟

1) حلزون                2) صدف                 3) خرچنگ                 4)مار

47

در دستگاه تنفسی کدام جانور سلول های بدن مستقیمی با هوای بیرون در تماس هستند.

1) پروانه               2) ماهی             3) کرم                 4) قورباغه

48

شکل مقابل بیانگر کدام گروه از جانوران زیر است؟

                                                                                                      

1) عنکبوت ها              2)هزارپایان          3) حشرات               4)سخت پوستان

49

علت فراوانی حشرات کدام است؟

1) سرعت زیاد تولید مثل                   2) تنوع غذایی

3) سازگاری با محیط                        4) هر سه مورد

50

کدام جمله درباره ی جانوارن نادرست است.

1) تمام جانوارن، موجوداتی پر سلولی اند.

2)تمام جانوارن دستگاه عصبی و اندام های حسی دارند.

3) هیچ کدام از جانوران توانایی غذاسازی ندارند.

4) هر بخش بدن جانوران کار معینی انجام می دهد.

51

نوزاد کدام جانور شباهت کم تری به والدین خود دارد؟

1) ملخ               2) عنکبوت           3) عقرب          4) خرخالی

52

شاخک حشرات وظیفه ی کدام یک از اندام های حسی را به عهده دارد.

1) چشایی و بویایی        2) لامسه بویایی           3) لامسه وشنوایی     4) چشایی وشنوایی

53

کدام پستاندار کف رو محسوب می گردد؟

1) خرس                    2)شیر                 3)سگ                 4)خوک

54

هر یک از بخش های « بال. پا و شاخک» در بدن حشرات چند جفت هستند. (از راست به چپ)

1)2 ،3، 1           2)1، 3، 1          3)2، 4، 1        4)1 ، 4، 2     

55

هدف از تغذیه ........................ است؟

1) رشد و تولید مثل                  2) تامین ماده و انرژی

3)ترمیم و ماده سازی                  4) تامین ویتامین های لازم

 

 

نام درس

شماره سئوال

نام طـراح

تعداد

سئوال

زمان پاسخگويي

دینی

15-1

 

15

20

فیزیک

35-16

آقای میرزاپور

20

30

زمین شناسی

45-36

آقای میرزاپور

10

10

زیست

55-46

آقای میرزاپور

10

10